Publikacje » Working Paper

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Rozszerzenie regionalnych modeli HERMIN o elementy przestrzenne spójności terytorialnej

dr Zbigniew Mogiła

zmg@warr.pl

Spójność terytorialna w obrębie danego województwa kształtuje się w określonym przestrzennym otoczeniu makroekonomicznym mającym niepowtarzalny i specyficzny charakter. Międzyregionalny układ zależności o charakterze komplementarnym (m.in. w zakresie struktury sektorowo-gałęziowej, przewag komparatywnych, kosztów pracy) oraz konkurencyjnym (m.in. w zakresie wspólnych rynków zbytu, przepływów czynników produkcji) jest ze swej istoty niereplikowany terytorialnie. W celu pełnego uchwycenia i ukazania znaczenia tego układu należy zastosować metodę, która pozwoli na uwzględnienie głównych współzależności i mechanizmów makroekonomicznych. Na potrzeby niniejszego opracowania posłużono się po raz pierwszy systemem zintegrowanych modeli HERMIN gospodarek polskich województw. Badanie miało charakter analizy wrażliwości. Jego celem było określenie, jak wariantowe zmiany w układzie międzyregionalnym oddziałują na realną dynamikę PKB poszczególnych województw. Skoncentrowano się na zmianach w dostępności czasowej między województwami oraz w strukturze ich gospodarek. Analizie zostały poddane także efekty polityki spójności w kontekście międzyregionalnych przepływów handlowych.

Artykuł wykorzystuje wyniki projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu gospodarczego” (no. 2012/05/B/HS4/04212). 

Link do publikacji 

Ostatnie publikacje tego autora:


Dodatkowe

  • JEL:R15
Uporządkuj według