Publikacje » Working Paper

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Spójność terytorialna w polityce rozwoju polskich województw. Wyniki badań ankietowych i wywiadów pogłębionych przeprowadzonych wśród władz regionalnych

Profesor Jacek Zaucha, Tomasz Komornicki

j.zaucha@instytut-rozwoju.org

Niniejszy raport stanowi przeznaczone dla zagranicznych odbiorców pogłębienie Dokumentów roboczych Instytutu Rozwoju nr 003/2014 (014) (Zaucha Komornicki +2014) i nr 002/2015 / (021) (Zaucha Komornicki 2015). W artykule przedstawiono, w jakim stopniu i w jaki sposób polskie regiony (województwa) realizują koncepcję spójności terytorialnej w ich polityce rozwoju. Wszystkie trzy wymiary spójności terytorialnej zostały poddane analizie (spójność terytorialna: jako proces dostosowania polityki do specyfiki jednostek terytorialnych, czyli skuteczność polityki, jako wkład aktywów / kapitału terytorialnego do wzrostu gospodarczego tj. efektywność terytorium, a w końcu jako platforma umożliwiająca włączanie konkretnych celów przestrzennych do polityki rozwoju). Nacisk został położony na pierwszy z tych trzech wymiarów. Raport jest efektem badania ankietowego i wywiadów pogłębionych przeprowadzonych ze służbami odpowiedzialnymi za szeroko rozumiany rozwój województw (z reguły były to departamenty Urzędów Marszałkowskich). Badanie dowodzi, iż przedstawiciele władz regionalnych, wykazują relatywnie dobrą orientację w problematyce spójności terytorialnej, ale ich rozumienie pojęcia jest na ogół węższe niż w opracowaniach teoretycznych. Nierzadko jednak spójność terytorialna nie jest rozumiana jako cel, lecz jako proces dążenia do osiągnięcia spójności społeczno-ekonomicznej. Na poziomie definicji większość województw zgodnie podkreśla rolę endogenicznych czynników wzrostu określając terytorium w kategoriach pozytywnych. Przy prowadzeniu polityki intraregionalnej, dominuję podejście bardziej tradycyjne. Regiony sprowadzają często wewnętrzną politykę przestrzenną do wyznaczenia różnego rodzaju obszarów. Co więcej wyznaczenie przeważnie odbywa się w oparciu o kryteria negatywne (nawiązujące do dawniej wydzielanych obszarów problemowych. Jednocześnie widoczna jest jednak ewolucja podejścia, która, nawet, jeżeli jest do pewnego stopnia wymuszona regulacjami Unii Europejskiej, daje podstawy do lepszego ujmowania w przyszłości spójności terytorialnej w polityce na poziomie regionalnym.

Artykuł wykorzystuje wyniki projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (numer 2012/05/B/HS4/04212) „Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu gospodarczego”.

Link do publikacji 

Ostatnie publikacje tego autora:


Dodatkowe

  • JEL:R11, R12, R58
Uporządkuj według