Publikacje » Opinie

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Analiza branż o największym potencjale eksportowym w województwie pomorskim

dr hab. Stansław Umiński

s.uminski@instytut-rozwoju.org

Analiza branż o największym potencjale eksportowym w województwie pomorskim i badanie potrzeb w zakresie usług wsparcia eksportu przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem branż elektrycznoelektronicznej/ICT, offshore/morskiej oraz farmaceutyczno-medycznokosmetycznej wraz z opracowaniem dotyczącym możliwości i sposobów podejmowania działań eksportowych na wybranych rynkach 

Przedstawiamy wyniki badania dotyczącego branż o największym potencjale eksportowym w województwie pomorskim oraz potrzeb w zakresie usług wsparcia eksportu przedsiębiorstw innowacyjnych. Opracowanie zrealizowane zostało przez Zespół Instytutu Rozwoju na zlecenie InnoBaltica.

Prezentowany raport składa się z dwóch zasadniczych części: (I) teoretycznej, dotyczącej: współczesnego rozumienia innowacji, internacjonalizacji oraz związków między innowacyjnością i internacjonalizacją oraz (II) analitycznej, poświęconej analizie eksportu województwa w oparciu o dostępne dane statystyczne oraz prezentacji wyników badań ankietowych, wywiadów pogłębionych i regresji logitowej. Raport zawiera także analizę SWOT, drzewo problemów i celów oraz wnioski i rekomendacje.

Celem przeprowadzonych prac i analiz było ukazanie związków między innowacyjnością oraz charakterem i intensywnością eksportu, w nawiązaniu do najnowszych koncepcji teoretycznych, jak też badań o charakterze empirycznym, które przede wszystkim odwołują się do heterogeniczności podmiotów gospodarczych. Wprowadzeniem do omówienia empirycznych rezultatów badań, czyli ankiety oraz wywiadów pogłębionych, jest syntetyczna prezentacja podstawowych informacji statystycznych na temat eksportu województwa pomorskiego, na podstawie dostępnych zbiorów danych. Celem ankiety oraz wywiadów pogłębionych było poznanie sytuacji przedstawicieli innowacyjnych podmiotów w zakresie realizowanej aktywności eksportowej, charakteru ich innowacyjności oraz jej wpływu na eksport i inne formy internacjonalizacji, najważniejszych rynków zbytu aktualnych i planowanych, barier w rozwoju eksportu oraz potrzeb w zakresie informacyjnym oraz oczekiwanego wsparcia.

Eksport nie jest aktywnością łatwą. Wymaga odpowiedniego potencjału, wiedzy, determinacji i przygotowania. Tylko nieliczne podmioty są w stanie sprostać temu wyzwaniu. Aktywności eksportowej sprzyja wysoka innowacyjność oraz produktywność, ale także wsparcie, które coraz częściej realizowane jest na poziomie regionalnym. Jego efektywność warunkowana jest poznaniem potrzeb eksporterów oraz potencjalnych eksporterów. Prezentowane opracowanie jest głosem w dyskusji na temat sytuacji wybranych eksporterów w województwie pomorskim. Ich problemy w znacznej mierze mają jednak charakter uniwersalny. Mamy nadzieję, że przyczyni się ono do wypracowania skutecznych instrumentów wsparcia eksportu oraz wzmocnienia potencjału konkurencyjnego eksporterów.   

 Pobierz RAPORT

Ostatnie publikacje tego autora:


Dodatkowe

Uporządkuj według