Publikacje » Working Paper

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Pojęcie spójności terytorialnej – zrozumienie i stosowanie w Polsce na poziomie regionalnym

Profesor Tomasz Komornicki, Profesor Jacek Zaucha

j.zaucha@instytut-rozwoju.org

Niniejsza publikacja prezentuje wyniki badań nad integrowaniem różnych wymiarów rozwoju w polskich województwach ze szczególnym uwzględnieniem kapitału terytorialnego. Poszukiwana jest odpowiedź na pytanie „w jakim stopniu i w jaki sposób polskim regionom udało się wdrożyć/podążać za paradygmatem spójności terytorialnej. W tym celu wykorzystano wyniki studium ankietowego przeprowadzonego z organami odpowiedzialnymi za szeroko rozumiany rozwój województw. Studium dowodzi, iż przedstawiciele władz regionalnych, wykazują relatywnie dobrą orientację w problematyce spójności terytorialnej, ale ich rozumienie pojęcia jest na ogół węższe niż w opracowaniach teoretycznych. Spójność terytorialna jest poprawnie łączona z prowadzeniem polityki przestrzennej, podobnie jak z wykorzystywaniem endogenicznych czynników wzrostu. Na poziomie definicji większość województw podkreśla rolę endogenicznych czynników wzrostu, lecz w odniesieniu do polityki intraregionalnej powszechnie stosuje bardziej tradycyjne podejście Regiony sprowadzają często wewnętrzną politykę przestrzenną do wyznaczenia różnego rodzaju obszarów. Co więcej wyznaczenie przeważnie odbywa się w oparciu o kryteria negatywne (nawiązujące do dawniej wydzielanych obszarów problemowych). Bardzo charakterystyczny jest również brak podejścia integracyjnego. Terytorium nie jest traktowane, jako podmiot polityki zintegrowanej, a zarazem szansa na przezwyciężenie podziałów sektorowych. Jest w tym kontekście raczej narzędziem. Jednocześnie widoczna jest jednak ewolucja podejścia, która, nawet jeżeli jest do pewnego stopnia wymuszona regulacjami Unii Europejskiej, daje podstawy do bardziej terytorialnej polityki na poziomie regionalnym.

Artykuł wykorzystuje wyniki projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu gospodarczego” (no. 2012/05/B/HS4/04212).  


Link do publikacji

Ostatnie publikacje tego autora:


Dodatkowe

  • Tagi:

    spójność terytorialna, rozwój regionalny

  • JEL:R11, R12, R13
Uporządkuj według