Publikacje » Working Paper

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Przestrzenne aspekty wzrostu gospodarczego. Przegląd literatury teoretycznej

Doktor Tomasz Brodzicki

t.brodzicki@instytut-rozwoju.org


Niniejszy artykuł omawia aspekty przestrzenne rozwoju gospodarczego. Dokonano przeglądu literatury teoretycznej i empirycznej wzrostu gospodarczego i nowej geografia ekonomicznej, szczególną uwagę zwracając na dynamiczne modeli NEG. Zarówno wzrost gospodarczy jak i lokalizacja działalności mają charakter endogeniczny. Między jednym a drugim procesem zachodzą skomplikowane współzależności, które jedynie w ograniczonym stopniu są ujęte we współczesnych modelach teoretycznych.

Przeprowadzony przegląd literatury prowadzić jednocześnie do wniosku o występowaniu ujemnej zależności między tempem rozwoju gospodarczego na poziomie narodowym a stopniem zróżnicowania poziomu rozwoju regionalnego. Tym samym polityka ukierunkowana na wyrównywanie szans rozwojowych może doprowadzić do spowolnienia ogólnego poziomu rozwoju. Nowopowstające modele teoretyczne a la Melitz uwzględniające stochastyczny rozkład produktywności na poziomie przedsiębiorstw prowadzą do ciekawych wniosków, lecz jednocześnie tracą przejrzystość generowanych wniosków i jednoznaczność rekomendacji.

Idealny model teoretyczny dostosowany do polskich uwarunkowań powinien mieć charakter dynamicznego, wieloregionalnego i wielosektorowego modelu centra – peryferie dopuszczającego hierarchiczną policentryczność z endogeniczną lokalizacją i wzrostem gospodarczym (akumulacja szeroko rozumianego kapitału) dopuszczającym przepływ dóbr oraz czynników produkcji przy uwzględnieniu niedoskonałej dyfuzji wiedzy (zlokalizowana dyfuzja). W wersji docelowej model taki powinien dopuścić wyst

owałby to problemu czarnych skrzynek. Ze względu na poziom skomplikowania model taki nie istnieje, co więcej bardzo mało prawdopodobne jest jego powstanie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa, model nie prowadziłby jednocześnie do przejrzystych wniosków. Jego przydatność z perspektywy wyprowadzenia jednoznacznych wniosków dla polityki regionalnej byłaby ograniczona.


Artykuł wykorzystuje wyniki projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (numer 2012/05/B/HS4/04212) „Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu gospodarczego”.


Link do pliku

Ostatnie publikacje tego autora:


Dodatkowe

Uporządkuj według