Projekty » Efekty mnożnikowe przestrzeni morskiej

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Efekty mnożnikowe przestrzeni morskiej

Koordynator:
Profesor Jacek Zaucha

Instytut realizuje projekt finansowany przez NCN "Efekty mnożnikowe przestrzeni morskiej ", UMO-2018/31/B/HS4/03890. Projekt obejmuje następujące zadania badawcze: 1. Ocena produktywności przestrzeni morskiej (dla wybranych branż morskich, reprezentujących zarówno tradycyjnych jak i nowych użytkowników morza). 2. Oszacowanie wartości gospodarki morskiej w Polsce i weryfikacja wcześniej osiągniętych wyników w tym zakresie (produktem ubocznym będzie stopa wzrostu polskiego przemysłu morskiego). 3. Identyfikacja powiązań gospodarki morskiej z innymi sektorami gospodarki oraz oszacowanie wpływu jej rozwoju na wyniki innych branż. 4. Oszacowanie łącznych efektów ekonomicznych alokacji przestrzeni morskiej (dla wybranych branż morskich), z uwzględnieniem zarówno efektów bezpośrednich, jak i pośrednich. 5. Identyfikacja przestrzennego rozkładu tych efektów tj. wpływu decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzeni morskiej na wzrost gospodarczy polskich województw (w miarę możliwości także powiatów).Wyniki badań posłużą do opracowania zaleceń dotyczących (i) udoskonalenia narzędzi i metod naukowych badania całościowego wyniku gospodarczego zagospodarowania przestrzeni morskiej, (ii) a także zmian w politykach publicznych regulujących ekonomiczne wykorzystanie morza w Polsce.