Aktualności » SR GOM 2030

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

SR GOM 2030

| 20.06.2014

Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego 2030


GOM_gora.png

Oferta dotycząca Opracowania Strategii Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku w ramach projektu „INTIS. Integracja i Synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030” przedstawiona przez konsorcjum Instytutu Rozwoju i Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk z Warszawy uznana została w postępowaniu przetargowym rozstrzygniętym 29 maja 2014 roku za najkorzystniejszą.

Projekt, którego kierownikiem została Pani Profesor Krystyna Gawlikowska-Hueckel  ma na celu:

 • dokonanie wieloaspektowej analizy oddziaływania obszaru metropolitalnego,
 • identyfikację głównych szans i wyzwań rozwojowych OM,
 • identyfikację sfer docelowej współpracy metropolitalnej,
 • ustalenie sposobu i zakresu prowadzenia współpracy metropolitalnej w każdej ze zidentyfikowanych sfer.

Ponadto zdefiniowano również cel równorzędny, którym jest wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, kluczowymi partnerami społeczno-gospodarczymi oraz mieszkańcami OM.

Spodziewanymi rezultatami Projektu są:

 • Syntetyczna Diagnoza Społeczno-Gospodarcza GOM, która opracowana zostanie na podstawie tzw. diagnoz sektorowych, 
 • Strategia Rozwoju GOM do roku 2030, 
 • pięć polityk rozwojowych wdrażających zapisy Strategii Rozwoju GOM 2030, a także 
 • podręcznik dla jednostek samorządu terytorialnego, wspierający wdrożenie Strategii Rozwoju GOM 2030. 

Projekt realizowany będzie w okresie 06.2014-09.2015 w trzech etapach: diagnostycznym, strategicznym i szkoleniowo-doradczym.

W etapie I  Projektu opracowane zostanie 10 diagnoz sektorowych oraz diagnoza ogólna. W jej trakcie przeprowadzonych zostanie 5 spotkań wewnętrznych założeń diagnoz sektorowych (26 czerwca - 4 lipca 2014) oraz ich wyników (wrzesień 2014) jak również konsultacje społeczne Diagnozy ogólnej OM (październik 2014). Wstępne wyniki Diagnozy Ogólnej zostaną zaprezentowane w ramach kongresu metropolitalnego w dniach 23-24 października 2014 roku. 

Układ diagnoz sektorowych jest następujący:

 • Infrastruktura transportowa OM na tle uwarunkowań przestrzennych
 • Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko przyrodnicze OM 
 • Włączenie społeczne i rozwój kapitału społecznego OM 
 • Nauka, innowacyjność i przedsiębiorczość w OM 
 • Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju OM
 • Rozwój zasobów ludzkich OM
 • Zarządzanie OM
 • Demograficzne uwarunkowania rozwoju OM 
 • Kluczowe i potencjalne motory rozwoju gospodarczego OM
 • Internacjonalizacja gospodarki OM

 

 Zapraszamy do udziału w spotkaniach. Więcej informacji na stronie aktualne Wydarzenia.

Dodatkowe

 • Tagi:

  GOM, Strategia Rozwoju

Pokaż archiwum
Uporządkuj według