Aktualności » Rząd przyjął Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Rząd przyjął Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego

Landowska Alina | 01.08.2010

13 lipca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła „Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”. W dokumencie wyznaczone zostały trzy cele strategiczne:

Konkurencyjność – wspieranie mocnych stron wszystkich miast wojewódzkich oraz ośrodków subregionalnych;

Spójność – wsparcie obszarów, które wymagają dodatkowej pomocy, czyli województwa Polski Wschodniej, rewitalizowane miasta, obszary przygraniczne, miejsca o najniższej dostępności transportowej, jak również obszary wiejskie;

Sprawność – potencjał administracyjny do tworzenia warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych, ukierunkowanych terytorialnie.

Zdaniem przedstawicieli Związku Województw RP, jednym z najważniejszych sukcesów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego jest zastosowanie zintegrowanego podejścia, uwzględniającego kwestie rozwoju obszarów wiejskich i kapitału ludzkiego.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego wyznacza cele polityki regionalnej wobec poszczególnych terytoriów w kraju, w tym obszarów miejskich i wiejskich, oraz definiuje ich relacje w odniesieniu do innych polityk publicznych o wyraźnym terytorialnym ukierunkowaniu.

Przyjęty dokument będzie stanowił postawę do podziału następnej puli Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Główne założenia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie:

 • wzmocnienie wielopoziomowego systemu zarządzania z większą rolą samorządu województwa;

 • dopasowanie odpowiedzialności za zadania publiczne do najbardziej efektywnego poziomu zarządzania;

 • racjonalizacja systemu finansowania polityk publicznych przez „proces terytorializacji” oraz system finansowania jednostek samorządu terytorialnego;

 • wprowadzenie nowego instrumentu, jakim jest kontrakt regionalny.

 • przejście od tradycyjnej redystrybucji środków do podejścia zakładającego wzmacnianie i wykorzystanie potencjałów terytorialnych,

 • odejście od podziału na polityki inter- i intraregionalną, na rzecz jednej, wspólnej polityki określającej (w odniesieniu do terytorium) cele dla wszystkich podmiotów publicznych,

 • odejście od modelu krótkoterminowych, odgórnie dystrybuowanych dotacji „dla najmniej uprzywilejowanych obszarów” na rzecz modelu długofalowych, zdecentralizowanych polityk rozwojowych adresowanych do wszystkich regionów,

 • wielosektorowe (horyzontalne) podejście do działań rozwojowych ukierunkowane terytorialnie,

 • odejście od rozproszonej interwencji do bardziej selektywnych (skoncentrowanych) inwestycji,

 • zwiększenie roli szczebla regionalnego w uruchamianiu procesów rozwojowych w systemie wieloszczeblowego zarządzania.

Zakłada się, że suma środków wydatkowanych przez budżet UE, budżet państwa i inne podmioty publiczne na realizację celów Strategii będzie wynosiła pod koniec 2013 roku nie mniej niż 3 proc. PKB krajowego z roku 2008.

Zasada „nowego paradygmatu polityki regionalnej” zakłada:

Dodatkowe

 • Tagi:

  Unia Europejska, polityka spójności, polityka przestrzenna, spójność terytorialna, rozwój regionalny

Pokaż archiwum
Uporządkuj według