O instytucie » Działalność

Instytut Rozwoju jest niezależną fundacją naukową, której celem jest prowadzenie oraz wspieranie badań podnoszących innowacyjność i konkurencyjność społeczeństwa, gospodarki oraz przestrzeni. Fundacja inspiruje i prowadzi prace naukowo-badawcze z zakresu zarządzania i nauk społecznych. Nasza działalność nakierowana jest na promowanie umiejętności praktycznego stosowania wyników naukowych w polityce społeczno-gospodarczej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym.


Główne cele, jakie przyświecały założycielom Instytutu dotyczą rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego, i obejmują w szczególności:

 

  • podejmowanie i wspomaganie inicjatyw służących rozwojowi wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  • prowadzenie działalności naukowo-edukacyjnej w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski i jej regionów, oraz jej międzynarodowego prestiżu;
  • prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.


W ramach realizowanych prac służymy prywatnym i publicznym partnerom pomocą w ilościowej i jakościowej ocenie oraz zrozumieniu zjawisk kluczowych dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki regionalnej. Podejmujemy tematy dotyczące rozwoju regionów w obliczu globalizacji, integracji bałtyckiej, efektywności funkcjonowania sfery publicznej (w tym nauki i szkolnictwa wyższego, zwłaszcza w zakresie jakości kształcenia i dostosowania jego kierunków do potrzeb gospodarki), ewolucji technologii, zmian społecznych i przestrzennych (metropolizacja, suburbanizacja). Efekty naszych prac znajdują odzwierciedlenie w ekspertyzach, opiniach, studiach, ocenach, partnerskich projektach międzynarodowych, zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez naszych pracowników, we współorganizacji konferencji i sympozjów oraz publikacjach krajowych i zagranicznych.

 


Prowadzenie badań podstawowych w zakresie nauk społecznych, w tym zwłaszcza ekonomii, jest ważnym aspektem działalności Instytutu Rozwoju. Jesteśmy przekonani, że takie prace są konieczne do lepszego zrozumienia otaczającego nas świata i doskonalenia polityki gospodarczej oraz decyzji podmiotów gospodarczych.

 


Dotąd osobno prowadzone działania koncentrujemy w nowym miejscu. Naszymi ekspertami i współpracownikami są osoby łączące pracę naukową z szerokim doświadczeniem wyniesionym ze stosowania narzędzi analitycznych w praktyce przez przedsiębiorstwa i organy administracji publicznej, z Polski i zagranicy. Gwarantuje to tworzenie rozwiązań opartych na rzetelnej wiedzy merytorycznej, spełniających jednocześnie najwyższe wymogi funkcjonalności i przydatności dla końcowego użytkownika.